Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES10: Chuẩn bị và trình bày báo cáo

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
61
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES10: Chuẩn bị và trình bày báo cáo. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để xây dựng, hoàn thành và trình bày các báo cáo khác nhau trong ngành Du lịch.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline