Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES3: Kết thúc ca làm việc

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
84
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES3: Kết thúc ca làm việc. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để kết thúc ca làm việc, bao gồm việc chuẩn bị cho ca sau và đảm bảo an ninh cho các trang thiết bị vào cuối ca làm việc.

183406

Thành viên

1093

Sách miễn phí

150

Sách trả phí

42

Sách bán offline