Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES5: Đặt hàng và nhận hàng mới vào kho

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
108
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES5: Đặt hàng và nhận hàng mới vào kho. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để nhận sản phẩm/hàng được chuyển đến và bảo quản/lưu giữ các sản phẩm đó tại đơn vị.

215953

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline