Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES7: Duy trì hồ sơ tài liệu và các hệ thống khôi phục thông tin

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
87
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES7: Duy trì hồ sơ tài liệu và các hệ thống khôi phục thông tin. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết trong việc sử dụng các hệ thống thông tin khác nhau để lưu trữ và khôi phục thông tin.

215942

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline