Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.6: Duy trì hoạt động du lịch có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
84
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để duy trì hoạt động du lịch có trách nhiệm. Xác định vai trò và chức năng của các hoạt động du lịch có trách nhiệm trong ngành du lịch, xác định nguồn và diễn giải về các hoạt động du lịch có trách nhiệm đối với ngành du lịch, cải thiện và cập nhật các hoạt động du lịch có trách nhiệm, đánh giá quá trình duy trì các hoạt động du lịch có trách nhiệm.

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline