Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS5.4: Hỗ trợ các điểm đến du lịch trong việc thực hành du lịch có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
90
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để hỗ trợ điểm đến du lịch triển khai thực hành du lịch trách nhiệm. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm: Lồng ghép thực hành du lịch có trách nhiệm vào các hoạt động tương tác với cộng đồng tại điểm đến; thúc đẩy phát triển bền vững tại các điểm đến du lịch, hỗ trợ việc gây quỹ cho việc quản lý du lịch tại khu bảo tồn.

215802

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline