Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TBS1.2: Duy trì an toàn, sức khỏe cá nhân và các tiêu chuẩn môi trường trên tàu thủy du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
99
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TBS1.2: Duy trì an toàn, sức khỏe cá nhân và các tiêu chuẩn môi trường trên tàu thủy du lịch. Đơn vị năng lực này bao gồm năng lực cần thiết để duy trì sức khỏe và an toàn của khách và chính nhân viên và duy trì các tiêu chuẩn môi trường khi thực hiện các công việc trên tàu thủy du lịch.

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline