Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS1.1: Cung cấp nhiệm vụ hỗ trợ dẫn đoàn du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
666
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS1.1 - Cung cấp nhiệm vụ hỗ trợ dẫn đoàn du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để thực hiện hỗ trợ dẫn đoàn khách lẻ hoặc khách đoàn trong các chuyến tham quan hoặc các chương trình du lịch ngắn ngày.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline