Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.10: Chuẩn bị hồ sơ chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
75
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến chương trình du lịch, bao gồm: Xem xét lại các tài liệu trước khi chương trình du lịch bắt đầu, xử lý các tài liệu trong khi thực hiện chương trình du lịch, nộp các tài liệu sau khi kết thúc chương trình du lịch.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline