Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.15: Chuẩn bị trải nghiệm về môi trường văn hóa và di sản

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
708
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả năng lực cần thiết để chuẩn bị trải nghiệm về môi trường văn hóa và di sản. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Nghiên cứu thông tin chuyên sâu về môi trường văn hóa và di sản, chuẩn bị và thuyết minh thông tin chuyên sâu về môi trường văn hóa và di sản trong các hoạt động du lịch, cập nhật kiến thức thông tin chuyên sâu về môi trường văn hóa và di sản để nâng cao sự trải nghiệm,...

302294

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline