Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS5.1: Điều phối các chiến lược marketing chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
971
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS5.1: Điều phối các chiến lược marketing chương trình du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xác định trách nhiệm hoặc tư vấn cho công tác x dựng định hướng chiến lược và phạm vi của các hoạt động nghiên cứu thị trường.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline