Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.10: Vận hành hệ thông thông tin và đặt giữ chỗ trực tuyến

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
103
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để điều hành hệ thống thông tin và giữ chỗ trực tuyến nhằm mục đích tiến hành giữ chỗ, xử lý dữ liệu của hệ thống, thay đổi việc đặt chỗ, khôi phục thông tin đặt chỗ và chuyển thông tin đặt chỗ tới người khác trong hệ thống.

215949

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline