Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.4: Mở rộng và cập nhập kiến thức về địa phương

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
207
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để mở rộng và cập nhật kiến thức về địa phương. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Mở rộng kiến thức về địa phương, cập nhật kiến thức về địa phương.

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline