Bài giảng Kinh tế khách sạn - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành được giảng dạy cho sinh viên trong chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn.

14-11-2018
233
Miễn phí
Trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung và đặc điểm kinh doanh khách sạn, nội dung kinh tế của thị trường khách sạn, đánh giá tình hình chi phí và lợi nhuận kinh doanh khách sạn, xác định giá cả sản phẩm dịch vụ khách sạn, phân tích các nguồn lực lao động và vốn kinh doanh khách sạn, đánh giá hiệu quả kinh doanh khách sạn.

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline