Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tại Khách sạn Novotel Nha Trang

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tại Khách sạn Novotel Nha Trang.

14-12-2018
709
Miễn phí
 Số liệu của nghiên cứu này được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 285 khách hàng là người Việt Nam lưu trú tại khách sạn, bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Áp dụng phương pháp phân tích nhân tố và phân tích hồi quy cho thấy: mức độ hài lòng của khách hàng chịu tác động bởi 5 yếu tố đó là: mức độ tin cậy, mức độ đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và cơ sở vật chất kỹ thuật. Trong đó mức độ đáp ứng có tác động mạnh nhất đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Novotel Nha Trang.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline