Đề tài: Quản lý nhà hàng

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc sử dụng máy tính vào công tác quản lý nhà hàng là một yêu cầu cần thiết nhằm xóa bỏ những phương pháp quản lý lạc hậu, lỗi thời gây tốn kém về nhiều mặt.

15-11-2018
568
Miễn phí
Hệ thống “Quản lý nhà hàng @” nhằm mục đích tạo một giao diện người dùng thân thiện. Hệ thống “Quản lý nhà hàng @” thực hiện quản lý danh mục các món, danh sách bàn, danh sách nhân viên: (Thông tin NV, thanh toán lương NV), lịch phân ca làm việc, danh bạ công thức pha chế, danh sách các khoản thu chi, danh sách đại lý, nhà cung cấp, danh sách khách hàng cần thiết (khách VIP, khách quen…), giúp cho việc quản lý nhà hàng được dễ dàng, thuận tiện và tránh sai sót.

215946

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline