Ebook Giới thiệu về ngành kinh doanh khách sạn: Phần 2

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Giới thiệu về ngành kinh doanh khách sạn được xây dựng như là một sự giới thiệu về chủ đề kinh doanh khách sạn, và như là một phần của một chương trình đào tạo dựa trên những kỹ năng hoàn hảo.

14-11-2018
393
Miễn phí
Cuốn sách được phát triển từ những chương trình mà các chuỗi khách sạn chính, các franchise (công ty nhượng quyền) và các doanh nghiệp tư nhân đào tạo những nhà quản lý và nhân viên của họ. Chương trình này cũng được sử dụng trong các học viện, các trường tư và trường công đào tạo về khách sạn từ năm 1985. Cuốn sách nhấn mạnh các vấn đề như những kỹ năng liên quan đến công việc và thực tế, cũng như những kiến thức chung và kiến thức kỹ thuật, mà những vấn đề này đang là những đòi hỏi đầu vào trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.

295432

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline