Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Mô hình tổ chức theo chức năng của khách sạn

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trong khách sạn các bộ phận được phân theo chức năng công việc.

19-11-2018
1266
Miễn phí
Phần bài này trước tiên sẽ đề cập đến cơ cấu tổ chức điển hình của khách sạn cỡ trung có khoảng 500 phòng và tiếp đến là khách sạn cỡ lớn 1000 phòng. Chức năng của các bộ phận được định rõ ràng cũng như cơ cấu tổ chức, quyền hạn, phạm vi kiểm soát, mối quan hệ với nhân viên cũng sẽ được phác họa. Sau đây sẽ đề cập đến các ưu tiên cũng như khuyết điểm của mô hình tổ chức theo chức năng của khách sạn.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline