Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Khách sạn Kim Liên

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để hoạt động kinh doanh khách sạn có hiệu quả hơn, đòi hỏi phải sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý kinh tế, tài chính, trong đó kế toán được xem là công cụ quản lý quan trọng nhất.

07-12-2018
364
Miễn phí
Thông tin chi phí và giá thành có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra các quyết định quản trị. Thông qua các thông tin chi phí và giá thành do kế toán cung cấp, người sử dụng có thể đưa ra các quyết định hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, kế toán chi phí và giá thành sản phẩm ở nhiều doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Các thông tin chi phí và giá thành do kế toán cung cấp mới chỉ đáp ứng được thông tin để lập báo cáo tài chính, các thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Sự bất cập này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản trị và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng. 

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline