Luận văn tốt nghiệp: Phân tích môi trường kinh doanh của công ty liên doanh Hà Nội Heritage Hotel

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Từ thực tế kinh doanh gặp nhiều khó khăn, vắng khách đã làm nảy sinh tình trạng cạnh trang không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn…

03-12-2018
164
Miễn phí
Như vậy đã đến lúc các khách sạn cần có một chiến lược thị trường cho kinh doanh. Việc phân tích môi trường kinh doanh đối với các khách sạn là rất cần thiết, nó là một trong những nguyên nhân tác động đến quá trình hoạt động của các khách sạn.

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline