Phân tích hiệu quả hoạt động các khách sạn tại Nha Trang

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nghiên cứu phân tích hiệu quả hoạt động cho các khách sạn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bằng phương pháp phân tích màng dữ liệu (DEA) theo mô hình tối thiểu hóa đầu vào.

14-12-2018
497
Miễn phí
Nghiên cứu được tiến hành năm 2015 với 12 khách sạn 3 sao, 6 khách sạn 4 sao, 6 khách sạn 5 sao.Kết quả chỉ ra rằng hệ số hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào của khách sạn 3 sao tại Nha Trang trong trường hợp quy mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (CRS) trung bình là 0,87, nhỏ nhất là 0,63, lớn nhất là 1,00; khách sạn 4 sao hệ số hiệu quả trung bình là 0,79, nhỏ nhất là 0,53, lớn nhất là 1,00; khách sạn 5 sao hệ số hiệu quả trung bình là 0,91, nhỏ nhất là 0,73, lớn nhất là 1,00. Các nhà quản lý khách sạn cần sử dụng cân đối và hợp lý các yếu tố đầu vào, đây là một dấu hiệu khả quan để tìm ra những giải pháp và hướng phát triển bền vững cho lĩnh vực khách sạn tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline