Tiêu chuẩn khách sạn Xanh ASEAN (Bản dự thảo cuối cùng)

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn Khách sạn Xanh ASEAN là một sáng kiến ASEAN dành riêng cho việc thúc đẩy các biện pháp du lịch bền vững trên toàn ASEAN. Động lực xung quanh trào lưu này đang gia tăng. Tiêu chuẩn Khách sạn Xanh ASEAN đang hoạt động trong tất cả các nước ASEAN.

12-11-2018
359
Miễn phí
Mục tiêu của tiêu chuẩn này là xây dựng tiêu chuẩn khách sạn Xanh trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với một quy trình cấp giấy chứng nhận mà làm tăng sự bảo tồn môi trường thân thiện và năng lượng trong ngành lưu trú ASEAN, với một thỏa thuận thống nhất trong các nước thành viên ASEAN. Tiêu chuẩn sẽ hình thành hoạt động chuyên môn Khách sạn Xanh; Kế hoạch môi trường, sản phẩm xanh, nguồn nhân lực và quản lý môi trường, mà cho phép Môi trường và cộng đồng được hưởng lợi từ một cách tiếp cận tập thể với việc hoạt động chuyên nghiệp.
Việc phát triển tiêu chuẩn khách sạn Xanh ASEAN đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP) 2011-2015 được thông qua bởi Bộ trưởng Du lịch ASEAN đã vạch ra biện pháp 2.1.1: “Sửa đổi tiêu chuẩn khách sạn Xanh ASEAN với một quy trình cấp giấy chứng nhận”.
Với sự tăng trưởng của ngành du lịch trên toàn thế giới, các xu hướng mới của du lịch [liên quan] trực tiếp đến du lịch có trách nhiệm và có ý nghĩa tức là cần “tất cả mọi thứ xanh" và nhu cầu ngày càng tăng do “tất cả mọi thứ châu Á”, sự ra đời của tiêu chuẩn khách sạn Xanh ASEAN đã xác định tiêu chuẩn ASEAN trong khi vẫn tôn trọng tiêu thụ các nguồn tài nguyên [một cách] bền vững đã được soạn thảo tiêu chuẩn ASEAN.

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline