Tính toán thiết kế hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời công trình: Khách sạn Thanh Vân 2

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tài liệu này được trình bày với mục đích mô tả các công việc cần thiết để thực hiện bộ môn kỹ thuật về dịch vụ nước nóng nhằm phục vụ cho công trình xây dựng.

13-12-2018
867
Miễn phí
Việc thiết kế và xây dựng công trình này tuân thủ các yêu cầu mới nhất của các điều luật và tiêu chuẩn quy cách Việt Nam do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành về việc thiết kế, đánh giá, sản xuất, thử nghiệm lắp đặt và vận hành. 

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline