Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn 3 sao tại Hà Nội

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Người ta vẫn thường nói, nghề khách sạn là nghề làm dâu trăm họ, lao động trong khách sạn bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ còn cần phải có thái độ, cách cư xử, giao tiếp một cách lịch thiệp.

13-11-2018
177
Miễn phí
Trên thực tế việc nhận thức về vai trò của văn hóa ứng xử trong đội ngũ những người lao động làm việc trong các khách sạn của Việt Nam hiện nay còn thiếu sự đồng nhất và chưa thật đầy đủ . Ở Việt Nam , việc nghiên cứu văn hóa giao tiếp cũng nhƣ vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh nói chung cũng nhƣ trong kinh doanh khách sạn nói riêng là điều vẫn còn mới mẻ, chƣa thực sự được quan tâm đúng mức so với tầm quan trọng của nó do một số điều kiện khách quan của doanh nghiệp (điều kiện về tài chính, con người) cũng như cả về phía chủ quan của doanh nghiệp (do nhận thức) . Bởi vậy trong tình hình cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay cũng là lúc vai trò của nhân tố con ngƣời ( nhân tố đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp) cũng như những hiểu biết, những cách xử thế của họ hơn bao giờ hết cần được thể hiện một cách rõ ràng, đúng mực để có thể đem lại những hiệu quả, những lợi nhuận cho doanh nghiệp.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline