Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến của người Việt Nam – Nghiên cứu tại địa bàn Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đề tài nghiên cứu đã trình bày tổng quát cơ sở lý luận về ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến.

14-11-2018
1200
Miễn phí
Để đẩy mạnh sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian sắp tới, việc mở rộng dịch vụ đặt phòng trực tuyến đóng vai trò rất quan trọng. Việc tìm hiểu những nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến sẽ giúp các chủ khách sạn, những nhà quản trị các trang web đặt phòng trực tuyến cải thiện chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Do đó, tôi chọn đề tài nghiên cứu là “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến của ngƣời Việt Nam – Nghiên cứu tại địa bàn Đà Nẵng”. 

215094

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline