Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS2.4: Chuẩn bị phục vụ cà phê pha bằng máy (Espresso)

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
998
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này cung cấp những năng lực cần thiết để tổ chức và chuẩn bị khu vực làm việc sẵn sàng phục vụ cà phê pha bằng máy (espresso), đưa ra những gợi ý cho khách về cà phê pha bằng máy(espresso) và quảng bá, cung cấp thông tin về những lựa chọn các loại cà phê pha bằng máy (espresso).

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline