Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS3.1: Giám sát dịch vụ ăn uống

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1106
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để giám sát, duy trì và cải thiện dịch vụ ăn uống. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Giám sát, duy trì và cải thiện dịch vụ ăn uống; lập kế hoạch và tổ chức công việc; giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline