Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS3.6: Giám sát cung cấp dịch vụ ăn uống cho sự kiện

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
1118
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình giám sát việc cung cấp dịch vụ ăn uống cho các sự kiện. Cụ thể hơn là giám sát quá trình chuẩn bị của sự kiện, giám sát vận hành sự kiện và giám sát kết thúc sự kiện.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline