Bài giảng: Điều hành hoạt động nhà hàng

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.

17-12-2018
2368
Miễn phí
Bài giảng giúp sinh viên biết được những kiến thức, những kỹ năng trong ngành nhà hàng - bar; biết cách điều động nhân viên làm việc trong nhà hàng - bar; có khả năng giải quyết các tình huống liên quan đến hoạt động nhà hàng - bar.

321522

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline