Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS2.3: Áp dụng thực hành có trách nhiệm trong bộ phận buồng

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1446
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực HKS2.3: Áp dụng thực hành có trách nhiệm trong bộ phận buồng. Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để áp dụng các quy tắc du lịch trách nhiệm trong bộ phận buồng tại các cơ sở lưu trú.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline