[SOP] Intercontinental Group - Housekeeping Floor - Returning key and worksheet

Chuyên mục sách: Housekeeping

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

23-11-2018
470
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. It is important that we return all keys and the worksheet to ensure proper recording and security.
2. Keys are hotels belonging.  

176778

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline